Ängsskötsel

Jag åtar mig uppdrag inom lieslåtter, hässjning och hamling, av såväl privatpersoner som myndigheter och kommuner. Vi är några stycken i Dalarna som utbildats av Länsstyrelsen i området och vi kan tillsammans eller själva ta oss an stora som små områden, främst kring Dalarna och Stockholm.  

"Biologisk mångfald is da shit och lieslåtter är fett hett!"                          - Kajsa Markne

Kulturlandskapsvård

Jag åtar mig mindre uppdrag inom praktisk natur- och kulturlandskapsvård. Jag kan röja sly på din tomt eller göra större insatser, som engångsåtgärder i ett naturreservat, restaurering av en betesmark, underhåll av stigar, friställning av gamla lövträd, röjning på åkerholmar och för ökat ljusinsläpp i skogsbryn. Allt arbete sker manuellt med motorsåg, röjsåg och handredskap - med miljö, naturvård och biologisk mångfald i åtanke.

Jag har 13 års erfarenhet av restaurering och underhåll i naturreservat i Stockholms skärgård, med odlings- och betesmark, strandängar, bland- och barrskog.